نیکان حدید
مدیریت : تفرشی

تهران

درباره بنگاه

مقاطع فعال

0

تهران - 33954991-33954992 -33957158-33957159

سایز: 12
کارخانه: اصفهان
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۸
محل بار: تهران
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی:
قیمت 3,550,000
سایز: 14
کارخانه: اصفهان
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۸
محل بار: تهران
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی:
قیمت 4,650,000
سایز: 16
کارخانه: اصفهان
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۸
محل بار: تهران
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی:
قیمت 5,600,000
سایز: 18
کارخانه: اصفهان
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۸
محل بار: تهران
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی:
قیمت 6,650,000
سایز: 20
کارخانه: اصفهان
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۸
محل بار: تهران
نوع: تیرآهن
دسته‌بندی:
قیمت 7,750,000

نظرات مشتریان

آمار و گزارشات

20%+
544877 بازدید
5%-
544877 بازدید
40%+
544877 مورد
30%-
544877 مورد