سیاه
روغنی
رنگی
گالوانیزه
آلیاژی
اسید شویی
آجدار
قلع اندود
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

ورق آلیاژی 2

|
به روزرسانی : 1403/04/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق آلیاژی 3

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
تهران
46,700

ورق آلیاژی 4

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
تهران
47,700

ورق آلیاژی 5

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
تهران
46,500

ورق آلیاژی 6

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
تهران
45,500

ورق آلیاژی 8

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
تهران
45,700

ورق آلیاژی 10

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
تهران
46,400

ورق آلیاژی 12

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
تهران
46,000

ورق آلیاژی 15

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
تهران
46,000

ورق آلیاژی 20

|
به روزرسانی : 1403/04/16
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق آلیاژی 25

|
به روزرسانی : 1403/04/16
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق آلیاژی 30

|
به روزرسانی : 1403/04/23
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق آلیاژی 35

|
به روزرسانی : 1403/04/23
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق آلیاژی 40

|
به روزرسانی : 1403/04/17
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق آلیاژی 45

|
به روزرسانی : 1403/04/23
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق آلیاژی 50

|
به روزرسانی : 1403/04/10
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق آلیاژی 60

|
به روزرسانی : 1403/04/20
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق آلیاژی 70

|
به روزرسانی : 1403/04/20
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق آلیاژی 80

|
به روزرسانی : 1403/04/20
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق آلیاژی 90

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق آلیاژی 100

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس