سیاه
روغنی
رنگی
گالوانیزه
آلیاژی
اسید شویی
آجدار
قلع اندود
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

ورق آلیاژی 4

|
به روزرسانی : 1402/07/05
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اصفهان
32,201
فولاد مبارکه
اصفهان
32,201

ورق آلیاژی 5

|
به روزرسانی : 1402/07/05
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اصفهان
32,110
فولاد مبارکه
اصفهان
32,110

ورق آلیاژی 6

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
انبار تهران
31,600
مبارکه
انبار تهران
32,400
فولاد مبارکه
انبار تهران
32,900

ورق آلیاژی 8

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
انبار تهران
31,500
مبارکه
انبار تهران
32,400
فولاد مبارکه
انبار تهران
32,900

ورق آلیاژی 10

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
انبار تهران
31,500
مبارکه
انبار تهران
32,200
فولاد مبارکه
انبار تهران
32,700

ورق آلیاژی 12

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
انبار تهران
31,500
مبارکه
انبار تهران
32,500
فولاد مبارکه
انبار تهران
32,900

ورق آلیاژی 15

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
انبار تهران
31,600
مبارکه
انبار تهران
32,200
فولاد مبارکه
انبار تهران
32,700

ورق آلیاژی 20

|
به روزرسانی : 1402/07/03
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین 
اهواز
28,441

ورق آلیاژی 25

|
به روزرسانی : 1402/07/03
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین 
اهواز
26,881

ورق آلیاژی 30

|
به روزرسانی : 1402/07/03
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین 
اهواز
27,982

ورق آلیاژی 35

|
به روزرسانی : 1402/07/03
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین 
اهواز
28,441

ورق آلیاژی 40

|
به روزرسانی : 1402/07/03
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین 
اهواز
28,441

ورق آلیاژی 45

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین 
اهواز
27,065

ورق آلیاژی 50

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین 
اهواز
29,909

ورق آلیاژی 60

|
به روزرسانی : 1402/07/03
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین 
اهواز
31,652

ورق آلیاژی 70

|
به روزرسانی : 1402/07/03
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین 
اهواز
31,193

ورق آلیاژی 80

|
به روزرسانی : 1402/07/03
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین 
اهواز
31,652

ورق آلیاژی 90

|
به روزرسانی : 1402/07/03
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین 
اهواز
32,111

ورق آلیاژی 100

|
به روزرسانی : 1402/07/03
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
اکسین 
اهواز
32,111

شما در سامانه آهن می توانید قیمت ورق فولادی و موجودی ورق دفاتر آهن فروشی ها و شرکت های بازرگانی آهن و فولاد رو با هم مقایسه کنید میتوانیید ببنید دربین قیمت های اعلام شده در سامانه آهن کدام یک ارزان...ادامه مطالب