معمولی
هاش
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

تیرآهن معمولی 8

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

تیرآهن معمولی 10

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

تیرآهن معمولی 12

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
اصفهان
20,640
ذوب آهن
اصفهان
20,640
ذوب آهن
-
37,440
ترک
-
4,403,670
ذوب آهن
تهران
4,678,900
ذوب آهن
تهران
4,678,900
ذوب آهن
-
4,678,900
ذوب آهن
-
4,724,771

تیرآهن معمولی 14

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
اصفهان
20,640
ذوب آهن
-
24,270
ظفر بناب
-
24,542
ظفر بناب
-
24,542
ظفر بناب
کارخانه
24,542
ظفر بناب
-
24,542
اطلس گلستان
-
24,771
فایکو
-
24,771

تیرآهن معمولی 16

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
اصفهان
20,640
ذوب آهن
-
23,908
اطلس گلستان
-
24,771
فایکو
-
24,771
ذوب آهن
-
28,257
اطلس گلستان
-
4,082,569
گروه ملی (کوثر)
-
4,082,569
ماهان سپاهان
-
4,220,184

تیرآهن معمولی 18

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
اصفهان
20,640
فایکو
-
24,771
ذوب آهن
-
25,038
ذوب آهن
-
25,413
ماهان سپاهان
-
4,724,771
فایکو
-
5,321,101
فایکو
-
5,550,459
ذوب آهن
-
5,642,202

تیرآهن معمولی 20

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
اصفهان
20,640
ذوب آهن
-
30,508
ذوب آهن
-
31,193
ذوب آهن
-
31,193
فایکو
-
6,972,478
فایکو
-
7,110,092
ذوب آهن
اصفهان
8,250,000
ذوب آهن
اصفهان
8,250,000

تیرآهن معمولی 22

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
اصفهان
20,640
ذوب آهن
اصفهان
20,640
فایکو
-
26,606
ذوب آهن
-
30,108
ذوب آهن
-
30,734
ذوب آهن
-
30,734
فایکو
-
8,073,395
فایکو
-
8,073,395

تیرآهن معمولی 24

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
اصفهان
20,640
ذوب آهن
اصفهان
20,640
ذوب آهن
-
29,358
ذوب آهن
-
29,758
فایکو
-
10,000,000
فایکو
-
10,091,744
ذوب آهن
-
10,688,074
ذوب آهن
تهران
10,798,166

تیرآهن معمولی 27

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
اصفهان
20,640
ذوب آهن
اصفهان
20,640
ذوب آهن
-
27,340
ذوب آهن
-
30,568
ذوب آهن
تهران
11,834,863
ذوب آهن
-
11,834,863
ذوب آهن
-
12,018,349
ذوب آهن
تهران
12,018,349

تیرآهن معمولی 30

|
به روزرسانی : امروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
اصفهان
20,640
ذوب آهن
اصفهان
20,640
ذوب آهن
-
29,817
ذوب آهن
-
30,278
ذوب آهن
-
1,532,111
ذوب آهن
-
13,669,725
ذوب آهن
-
14,834,863
ذوب آهن
تهران
14,834,863

تیرآهن معمولی

شما می‌توانید در سامانه آهن، قیمت و موجودی تیرآهن معمولی در دفاتر آهن‌فروشی‌ها و شرکت‌های بازرگانی آهن و فولاد را با یکدیگر مقایسه کنید.

با سامانه آهن میتوانید گران ترین و ارزان‌ترین فروشنده تیرآهن معمولی را که قیمت آهن در سامانه آهن اعلام شده است را پیدا کنید.

ادامه مطالب