سیاه
روغنی
رنگی
گالوانیزه
آلیاژی
اسید شویی
آجدار
قلع اندود
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

ورق اسیدشویی 2

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
36,789
فولاد غرب
بنگاه تهران
37,065
فولاد غرب
بنگاه تهران
37,065
فولاد غرب
بنگاه تهران
37,523
فولاد غرب
بنگاه تهران
37,523
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
38,624
فولاد مبارکه
بنگاه اصفهان
39,450
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
39,817

ورق اسیدشویی 2.5

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
36,606
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
36,606
فولاد غرب
بنگاه تهران
36,881
فولاد غرب
بنگاه تهران
36,881
فولاد غرب
بنگاه تهران
37,340
فولاد غرب
بنگاه تهران
37,340
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
39,634
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
39,634

ورق اسیدشویی 3

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
36,147
فولاد غرب
بنگاه تهران
36,423
فولاد غرب
بنگاه تهران
36,423
فولاد غرب
بنگاه تهران
36,881
فولاد غرب
بنگاه تهران
36,881
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
37,982
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
39,175
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
39,175

ورق اسیدشویی 3.5

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
32,478
فولاد غرب
بنگاه تهران
32,478
فولاد غرب
بنگاه تهران
37,065
فولاد غرب
بنگاه تهران
37,065
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
37,248
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
38,166
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
39,358
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
39,358

ورق اسیدشویی 4

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
36,056
فولاد غرب
بنگاه تهران
36,056
فولاد غرب
بنگاه تهران
36,514
فولاد غرب
بنگاه تهران
36,514
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
37,615
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
37,615
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
38,808
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
38,808

ورق اسیدشویی 4.5

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
36,147
فولاد غرب
بنگاه تهران
36,147
فولاد غرب
بنگاه تهران
36,606
فولاد غرب
بنگاه تهران
36,606
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
37,707
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
37,707
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
38,900
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
38,900

ورق اسیدشویی 5

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
37,982
فولاد غرب
بنگاه تهران
38,441
فولاد غرب
بنگاه تهران
38,624
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
39,542
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
39,542
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
40,734
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
40,734

شما در سامانه آهن می توانید قیمت ورق فولادی و موجودی ورق دفاتر آهن فروشی ها و شرکت های بازرگانی آهن و فولاد رو با هم مقایسه کنید میتوانیید ببنید دربین قیمت های اعلام شده در سامانه آهن کدام یک ارزان...ادامه مطالب