سیاه
روغنی
رنگی
گالوانیزه
آلیاژی
اسید شویی
آجدار
قلع اندود
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

ورق اسیدشویی

|
به روزرسانی : 1402/12/02
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق اسیدشویی 2

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
43,210
فولاد غرب
بنگاه تهران
43,210
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,050
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,050
فولاد غرب
بنگاه تهران
48,260
فولاد غرب
بنگاه تهران
48,260
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
52,200
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
52,200

ورق اسیدشویی 2.5

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
43,030
فولاد غرب
بنگاه تهران
43,030
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
44,500
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
44,500
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
44,960
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
44,960
فولاد غرب
بنگاه تهران
48,070
فولاد غرب
بنگاه تهران
48,070

ورق اسیدشویی 3

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
42,570
فولاد غرب
بنگاه تهران
42,570
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
44,960
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
44,960
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,410
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,410
فولاد غرب
بنگاه تهران
47,620
فولاد غرب
بنگاه تهران
47,620

ورق اسیدشویی 3.5

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
42,750
فولاد غرب
بنگاه تهران
42,750
فولاد غرب
بنگاه تهران
43,210
فولاد غرب
بنگاه تهران
43,210
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
44,590
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
44,590
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
46,240
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
46,240

ورق اسیدشویی 4

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
42,200
فولاد غرب
بنگاه تهران
42,200
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
42,200
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
42,200
فولاد غرب
بنگاه تهران
42,660
فولاد غرب
بنگاه تهران
42,660
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
42,660
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
42,660

ورق اسیدشویی 4.5

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
42,290
فولاد غرب
بنگاه تهران
42,290
فولاد غرب
بنگاه تهران
42,750
فولاد غرب
بنگاه تهران
42,750
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
44,130
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
44,130
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,780
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,780

ورق اسیدشویی 5

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
44,130
فولاد غرب
بنگاه تهران
44,590
فولاد غرب
بنگاه تهران
44,770
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,960
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,960
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
47,620
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
47,620

ورق اسیدشویی 30

|
به روزرسانی : 1402/11/02
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

میلگرد آجدار 8 پرشین

شما می‌توانید در سامانه آهن، قیمت و موجودی ورق اسیدشویی در دفاتر آهن‌فروشی‌ها و شرکت‌های بازرگانی آهن و فولاد را با یکدیگر مقایسه کنید.

با سامانه آهن میتوانید گران ترین و ارزان‌ترین فروشنده ورق اسیدشوییرا که قیمت آهن در سامانه آهن اعلام شده است را پیدا کنید.

ادامه مطالب