سیاه
روغنی
رنگی
گالوانیزه
آلیاژی
اسید شویی
آجدار
قلع اندود
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

ورق اسیدشویی

|
به روزرسانی : 1403/04/25
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق اسیدشویی 2

|
به روزرسانی : 1403/04/23
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
47,164
فولاد غرب
بنگاه تهران
47,164
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
47,360
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
47,360
فولاد غرب
بنگاه تهران
47,567
فولاد غرب
بنگاه تهران
47,567
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
47,861
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
47,861

ورق اسیدشویی 2.5

|
به روزرسانی : 1403/04/23
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
48,156
فولاد غرب
بنگاه تهران
48,156
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
48,352
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
48,352
فولاد غرب
بنگاه تهران
49,050
فولاد غرب
بنگاه تهران
49,050
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
49,344
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
49,344

ورق اسیدشویی 3

|
به روزرسانی : 1403/04/23
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
49,540
فولاد غرب
بنگاه تهران
49,540
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
49,845
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
49,845
فولاد غرب
بنگاه تهران
50,630
فولاد غرب
بنگاه تهران
50,630
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
50,837
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
50,837

ورق اسیدشویی 3.5

|
به روزرسانی : 1403/04/23
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
49,540
فولاد غرب
بنگاه تهران
49,540
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
49,845
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
49,845
فولاد غرب
بنگاه تهران
50,630
فولاد غرب
بنگاه تهران
50,630
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
50,837
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
50,837

ورق اسیدشویی 4

|
به روزرسانی : 1403/04/23
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
49,540
فولاد غرب
بنگاه تهران
49,540
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
49,845
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
49,845
فولاد غرب
بنگاه تهران
50,630
فولاد غرب
بنگاه تهران
50,630
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
50,837
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
50,837

ورق اسیدشویی 4.5

|
به روزرسانی : 1403/04/23
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
49,540
فولاد غرب
بنگاه تهران
50,532
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
50,837
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
50,837
فولاد غرب
بنگاه تهران
51,328
فولاد غرب
بنگاه تهران
51,328
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
51,829
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
51,829

ورق اسیدشویی 5

|
به روزرسانی : 1403/04/23
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
49,540
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
49,845
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
49,845
فولاد غرب
بنگاه تهران
50,041
فولاد غرب
بنگاه تهران
50,041
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
50,336
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
50,336

ورق اسیدشویی 10

|
به روزرسانی : 1403/02/17
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
تهران
52,500

ورق اسیدشویی 30

|
به روزرسانی : 1402/11/02
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس