سامانه آهن چگونه کار میکند؟

  • مشتری درخواست قیمت آهن آلات را ثبت میکند

  • در خواست مشتری برای آهن فروشان مختلف ارسال میشود

  • آهن فروشان به مشتری قیمت میدهند

  • مشتری مقایسه میکند گفت و گو میکند و بهترین مورد را از بین گزینه ها انتخاب میکند

  • فرونشده برای مشتری پیش فاکتور صادر می کند

  • مشتری پیش فاکتور را تایید و مبلغ معامله را به صورت امانت به دست سامانه آهن میسپارد

  • فروشنده بار را ارسال میکند

  • بار به دست خریدار رسید و صحت آن را تایید میکند

  • مبلغ معامله که به در سامانه بلوکه شده بود به حساب فروشنده واریز میشود