فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

نبشی 10.9*10.9

|
به روزرسانی : 1403/04/18
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 100*100

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
28,300
تهران
28,500
تهران
28,500
آریان فولاد
-
29,350
آریان فولاد
-
29,350
تهران
29,400
-
29,500
-
30,000

نبشی 100*120

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 120*120

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
29,300
آریان فولاد
-
29,350
تهران
29,600
تهران
30,500

نبشی 150*150

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 20*30

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 20*40

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 3.3*3.3

|
به روزرسانی : 1403/04/06
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 30*25

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 30*30

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
24,600
-
29,000
-
29,800
تهران
30,000
-
30,000
تهران
30,100
-
30,500
-
31,200

نبشی 30*40

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
29,000
آریان فولاد
-
29,600
آریان فولاد
-
29,600
آریان فولاد
-
29,600

نبشی 30*50

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 4.4*4.4

|
به روزرسانی : 1403/04/18
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 40*30

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
جاوید بناب
-
29,500

نبشی 40*40

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آریان فولاد
-
28,700
آریان فولاد
-
28,700
آریان فولاد
-
28,700
-
28,900
-
29,000
تهران
29,000
تهران
29,300
جاوید بناب
-
29,500

نبشی 40*50

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 5.3*5.3

|
به روزرسانی : 1403/04/18
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 5.4*5.4

|
به روزرسانی : 1403/04/18
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 5.5*5.5

|
به روزرسانی : 1403/04/18
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 50*30

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
جاوید بناب
-
29,500

نبشی 50*40

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
جاوید بناب
-
29,500

نبشی 50*50

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آریان فولاد
-
28,650
آریان فولاد
-
28,650
آریان فولاد
-
28,650
تهران
28,800
-
28,900
-
29,000
-
29,100
-
29,500

نبشی 50*60

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 6.4*6.4

|
به روزرسانی : 1403/04/18
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 6.5*6.5

|
به روزرسانی : 1403/04/18
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 6.6*6.6

|
به روزرسانی : 1403/04/18
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 60*30

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
جاوید بناب
-
30,500

نبشی 60*40

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
جاوید بناب
-
29,500

نبشی 60*50

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
جاوید بناب
-
29,500

نبشی 60*60

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آریان فولاد
-
28,650
تهران
29,000
-
29,000
-
29,100
-
29,100
تهران
29,400
-
29,500
-
29,700

نبشی 60*70

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 60*80

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 7.6*7.6

|
به روزرسانی : 1403/04/18
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 7.7*7.7

|
به روزرسانی : 1403/04/18
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 70*100

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 70*70

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آریان فولاد
-
29,450
آریان فولاد
-
29,450
آریان فولاد
-
29,450
-
29,800
تهران
29,900

نبشی 70*80

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 70*90

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 8.7*8.7

|
به روزرسانی : 1403/04/18
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 8.8*8.8

|
به روزرسانی : 1403/04/18
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 80*100

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 80*80

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
28,300
تهران
28,500
تهران
28,500
آریان فولاد
-
28,650
آریان فولاد
-
28,650
آریان فولاد
-
28,650
-
28,900
تهران
29,400

نبشی 80*90

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

نبشی 90*90

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس