سیاه
روغنی
رنگی
گالوانیزه
آلیاژی
اسید شویی
آجدار
قلع اندود
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

ورق آجدار 1.5

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
-
38,530

ورق آجدار 2

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار آهن ملل
35,321
فولاد مبارکه
-
38,070
فولاد مبارکه
-
38,530

ورق آجدار 2.5

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار آهن ملل
35,413
انبار آهن ملل
35,596

ورق آجدار 3

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار آهن ملل
35,321
انبار آهن ملل
35,321
فولاد مبارکه
-
38,070
فولاد مبارکه
-
38,530
بنگاه آهن ملل
38,807
بنگاه آهن ملل
39,450
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
39,679
بنگاه آهن ملل
47,156

ورق آجدار 4

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
-
38,070
فولاد مبارکه
-
38,530
بنگاه آهن ملل
38,991
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
39,496
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
39,514
بنگاه آهن ملل
51,009
بنگاه آهن ملل
51,835
بنگاه آهن ملل
51,835

ورق آجدار 5

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
بنگاه آهن ملل
37,615
فولاد مبارکه
-
38,070
بنگاه آهن ملل
38,073
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
38,074
فولاد مبارکه
-
38,530
بنگاه آهن ملل
38,532
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
38,533
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
38,551

ورق آجدار 6

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
بنگاه آهن ملل
38,807
بنگاه آهن ملل
39,450
فولاد مبارکه
-
39,450
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
39,679
بنگاه آهن ملل
47,706
بنگاه آهن ملل
48,165
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
49,450

ورق آجدار 8

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
بنگاه آهن ملل
31,651
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
31,927
بنگاه آهن ملل
32,569
بنگاه آهن ملل
33,028
فولاد مبارکه
-
39,450

ورق آجدار 10

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
32,386
بنگاه آهن ملل
32,569
بنگاه آهن ملل
33,028
فولاد مبارکه
-
38,070

شما در سامانه آهن می توانید قیمت ورق فولادی و موجودی ورق دفاتر آهن فروشی ها و شرکت های بازرگانی آهن و فولاد رو با هم مقایسه کنید میتوانیید ببنید دربین قیمت های اعلام شده در سامانه آهن کدام یک ارزان...ادامه مطالب