فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

ناودانی 1

|
به روزرسانی : 1403/04/18
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تهران
29,700
سپهر ایرانیان
کارخانه
31,196

ناودانی 4

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 5

|
به روزرسانی : 1403/04/17
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 6

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
30,300
کارخانه
30,492
-
30,500
تهران
30,600
-
31,900

ناودانی 6.5

|
به روزرسانی : 1403/04/17
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 8

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
29,500
کارخانه
30,580
تهران
30,600
-
30,700
فایکو
اصفهان
31,000
-
31,500
تهران
32,000
اصفهان
32,000

ناودانی 10

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
29,500
تهران
30,600
ترک
تهران
31,500
-
31,600
-
31,700
فایکو
اصفهان
32,000

ناودانی 12

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
30,500
تهران
30,600
-
31,700
-
32,000
تهران
32,000
ترک
تهران
61,000

ناودانی 14

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
31,600
فایکو
تهران
32,000

ناودانی 16

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
31,600
فایکو
تهران
32,000
فایکو
اصفهان
32,500
ترک
تهران
64,000

ناودانی 18

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فایکو
تهران
40,000

ناودانی 20

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فایکو
تهران
32,000

ناودانی 22

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فایکو
تهران
40,000

ناودانی 24

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فایکو
تهران
34,000
ترک
تهران
66,000

ناودانی 26

|
به روزرسانی : 1403/04/23
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 28

|
به روزرسانی : 1403/04/23
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 30

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 32

|
به روزرسانی : 1402/10/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 40

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 50

|
به روزرسانی : 1403/04/17
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 60

|
به روزرسانی : 1403/04/19
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ناودانی 80

|
به روزرسانی : 1403/04/18
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تهران
29,700
سپهر ایرانیان
کارخانه
31,196

ناودانی 120

|
به روزرسانی : 1403/04/23
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
نستا
کارخانه
29,865

ناودانی 140

|
به روزرسانی : 1403/04/18
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سپهر ایرانیان
کارخانه
31,680

ناودانی 160

|
به روزرسانی : 1403/04/07
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تبریز
کارخانه
30,602