فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

ناودانی 1

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سپهر ایرانیان
کارخانه
23,670

ناودانی 4

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
46,789
-
52,753
-
53,212

ناودانی 5

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
23,670
-
29,817
-
30,276
ترک
تهران
54,129

ناودانی 6

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
23,854
-
24,037
-
24,771
-
25,230
-
25,689

ناودانی 6.5

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
24,588
-
52,753
-
53,212
ترک
تهران
54,129

ناودانی 8

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
23,120
-
23,670
-
24,037
شکفته مشهد
-
24,312
-
24,588
-
24,588
-
24,771
-
24,771

ناودانی 10

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
23,670
-
23,670
-
24,037
تبریز
-
24,312
شکفته مشهد
-
24,312
-
24,771
تبریز
-
24,771
شکفته مشهد
-
24,771

ناودانی 12

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
23,670
-
23,945
-
24,129
تبریز
-
24,312
تبریز
-
24,771
-
25,046
ترک
تهران
54,129

ناودانی 14

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تبریز
-
24,312
-
24,404
فایکو
تهران
24,404
تبریز
-
24,771
-
26,789

ناودانی 16

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تبریز
-
24,312
-
24,404
فایکو
تهران
24,404
تبریز
-
24,771
-
26,789
ترک
تهران
50,459

ناودانی 18

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تبریز
-
24,312
-
24,588
تبریز
-
24,771
فایکو
تهران
27,340

ناودانی 20

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تبریز
-
24,312
فایکو
تهران
28,441
تبریز
-
33,945

ناودانی 22

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فایکو
تهران
26,881

ناودانی 24

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فایکو
تهران
29,358
ترک
تهران
53,212

ناودانی 26

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
42,202

ناودانی 28

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
51,377

ناودانی 30

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
51,377

ناودانی 32

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
60,551

ناودانی 35

|
به روزرسانی : 1402/06/22
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تهران
58,919

ناودانی 38

|
به روزرسانی : 1402/06/22
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تهران
58,919

ناودانی 40

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
61,468

ناودانی 50

|
به روزرسانی : 1402/06/01
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تهران
25,000

ناودانی 60

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سپهر ایرانیان
کارخانه
24,585

ناودانی 65

|
به روزرسانی : 1402/06/22
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تهران
49,660

ناودانی 80

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سپهر ایرانیان
کارخانه
23,670

ناودانی 120

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سپهر ایرانیان
کارخانه
24,585

ناودانی 140

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سپهر ایرانیان
کارخانه
24,585

شما در سامانه آهن می توانید قیمت ناودانی و موجودی ناودانی دفاتر آهن فروشی ها و شرکت های بازرگانی آهن وفولاد رو با هم مقایسه کنید میتوانیید ببنید دربین قیمت های اعلام شده در سامانه آهن کدام یک ارزان تر و کدام گران ترین است، قیمت های ناودانی درسامانه آهن به ترتیب ناودانی ارزان به...ادامه مطالب