ابعادی
سپری
پروفیل Z
تسمه
پروفیل U
پروفیل C
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

قوطی ابعادی

|
به روزرسانی : 1403/02/18
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 10*20

|
به روزرسانی : 1402/10/03
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
انبار تهران
39,800

قوطی ابعادی 10*25

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 10*30

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 10*40

|
به روزرسانی : 1402/10/03
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
انبار تهران
40,000

قوطی ابعادی 100*100

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 100*150

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 100*180

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 100*200

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 120*120

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 14*14

|
به روزرسانی : 1402/09/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 140*140

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 150*150

|
به روزرسانی : 1402/08/22
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار تهر ان
41,997
انبار تهر ان
43,000

قوطی ابعادی 160*160

|
به روزرسانی : 1402/10/03
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 180*180

|
به روزرسانی : 1402/08/22
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار تهر ان
41,997
انبار تهران
41,997
انبار تهر ان
43,000

قوطی ابعادی 20*20

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 20*30

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 20*40

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 20*60

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 200*100

|
به روزرسانی : 1402/08/22
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار تهر ان
41,997

قوطی ابعادی 200*200

|
به روزرسانی : 1402/08/22
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار تهر ان
41,997
انبار تهر ان
43,000
انبار تهر ان
44,995

قوطی ابعادی 25*25

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 30*20

|
به روزرسانی : 1402/08/22
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار تهران
39,501

قوطی ابعادی 30*30

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 30*40

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 30*50

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 30*60

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 300*300

|
به روزرسانی : 1402/08/22
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار تهر ان
41,997
انبار تهر ان
43,000

قوطی ابعادی 40*100

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 40*20

|
به روزرسانی : 1402/08/22
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار تهران
39,501

قوطی ابعادی 40*40

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
45,581
-
45,581
-
45,581
-
45,581

قوطی ابعادی 40*60

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 40*80

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
45,581
-
45,581
-
45,581
-
45,581

قوطی ابعادی 50*100

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 50*30

|
به روزرسانی : 1402/10/03
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
انبار تهران
39,300

قوطی ابعادی 50*50

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 60*100

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 60*120

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 60*20

|
به روزرسانی : 1402/09/22
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
انبار تهران
38,000

قوطی ابعادی 60*30

|
به روزرسانی : 1402/10/03
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
انبار تهران
39,300

قوطی ابعادی 60*40

|
به روزرسانی : 1402/10/05
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 60*60

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 60*80

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 70*70

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 80*100

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 80*120

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 80*40

|
به روزرسانی : 1402/10/11
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 80*60

|
به روزرسانی : 1402/08/22
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار تهران
38,302
انبار تهران
41,997

قوطی ابعادی 80*80

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

قوطی ابعادی 80*90

|
به روزرسانی : 1402/08/22
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار تهران
37,899

قوطی ابعادی 90*90

|
به روزرسانی : 1403/02/12
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس