ابعادی
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

قوطی ابعادی 10*20

|
به روزرسانی : 1402/04/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
انبار تهران
33,028

قوطی ابعادی 10*25

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,760

قوطی ابعادی 10*30

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,760

قوطی ابعادی 100*100

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,485
-
33,670

قوطی ابعادی 100*150

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,670

قوطی ابعادی 100*180

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,670

قوطی ابعادی 100*200

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,670

قوطی ابعادی 100*40

|
به روزرسانی : 1402/04/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
انبار تهران
32,294

قوطی ابعادی 100*50

|
به روزرسانی : 1402/04/11
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
29,460

قوطی ابعادی 100*60

|
به روزرسانی : 1402/04/11
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
29,460

قوطی ابعادی 120*120

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,670

قوطی ابعادی 140*140

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,485
-
33,670
-
33,695

قوطی ابعادی 15*25

|
به روزرسانی : 1402/04/05
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
جهان
-
33,300
یاران
-
33,700

قوطی ابعادی 160*160

|
به روزرسانی : 1402/07/05
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار تهران
33,945

قوطی ابعادی 20*10

|
به روزرسانی : 1402/05/14
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد تهران
انبار تهران
20,184

قوطی ابعادی 20*20

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,760

قوطی ابعادی 20*30

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,760

قوطی ابعادی 20*40

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,485
-
33,760

قوطی ابعادی 20*60

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,485

قوطی ابعادی 200*200

|
به روزرسانی : 1402/04/24
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
38,533

قوطی ابعادی 25*25

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,485
-
33,760

قوطی ابعادی 30*20

|
به روزرسانی : 1402/04/05
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
یاران
-
33,700

قوطی ابعادی 30*30

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,485
-
33,760

قوطی ابعادی 30*40

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,485
-
33,760

قوطی ابعادی 30*50

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,475
-
33,485
-
33,760

قوطی ابعادی 30*60

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,485
-
33,485
-
33,760

قوطی ابعادی 300*300

|
به روزرسانی : 1402/04/24
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
41,285

قوطی ابعادی 40*100

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,485
-
33,670
-
36,695

قوطی ابعادی 40*20

|
به روزرسانی : 1402/04/05
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ایران
-
32,600

قوطی ابعادی 40*40

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,485
-
33,485
-
33,670
-
33,760

قوطی ابعادی 40*60

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,485
-
33,485
-
33,760

قوطی ابعادی 40*80

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,485
-
33,485
-
33,670
-
33,760

قوطی ابعادی 50*100

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,485
-
33,670

قوطی ابعادی 50*30

|
به روزرسانی : 1402/04/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
انبار تهران
31,835
فولاد مبارکه
انبار تهران
32,294

قوطی ابعادی 50*50

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,485
-
33,485
-
33,760

قوطی ابعادی 60*100

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,485
-
33,670

قوطی ابعادی 60*120

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,485
-
33,670

قوطی ابعادی 60*30

|
به روزرسانی : 1402/04/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
انبار تهران
31,835
فولاد مبارکه
انبار تهران
32,294

قوطی ابعادی 60*60

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,485
-
33,485
-
33,670

قوطی ابعادی 60*80

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,485
-
33,670

قوطی ابعادی 70*70

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,485
-
33,670

قوطی ابعادی 80*100

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,485
-
33,670

قوطی ابعادی 80*120

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,485
-
33,670

قوطی ابعادی 80*40

|
به روزرسانی : 1402/04/05
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ایران
-
32,500
ایران
-
34,800

قوطی ابعادی 80*60

|
به روزرسانی : 1402/04/05
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ایران
-
34,800

قوطی ابعادی 80*80

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,485
-
33,670

قوطی ابعادی 90*90

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
-
33,485
-
33,670

شما در سامانه آهن می توانید قیمت قوطی و پروفیل و موجودی قوطی و پروفیل دفاتر آهن فروشی ها و شرکت های بازرگانی آهن وفولاد رو با هم مقایسه کنید میتوانیید ببنید دربین قیمت های اعلام شده در سامانه آهن کدام یک ارزان...ادامه مطالب