سیاه
روغنی
رنگی
گالوانیزه
آلیاژی
اسید شویی
آجدار
قلع اندود
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

ورق روغنی 0.4

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
بنگاه تهران
47,800
فولاد غرب
بنگاه تهران
47,890
هفت الماس
بنگاه تهران
47,890

ورق روغنی 0.5

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
کارخانه
42,294

ورق روغنی 0.6

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
42,290
هفت الماس
بنگاه تهران
42,290
فولاد غرب
بنگاه تهران
42,480
هفت الماس
بنگاه تهران
42,480
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
44,770
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,230

ورق روغنی 0.7

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
41,740
هفت الماس
بنگاه تهران
41,740
فولاد غرب
بنگاه تهران
42,290
هفت الماس
بنگاه تهران
42,290
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
42,480
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
42,480

ورق روغنی 0.8

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
41,740
فولاد غرب
بنگاه تهران
41,740
هفت الماس
بنگاه تهران
41,740
هفت الماس
بنگاه تهران
41,740
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
42,020
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
42,020

ورق روغنی 0.9

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
41,930
هفت الماس
بنگاه تهران
41,930
فولاد غرب
بنگاه تهران
42,200
هفت الماس
بنگاه تهران
42,200
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
42,290
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
42,290

ورق روغنی 1

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
41,930
هفت الماس
بنگاه تهران
41,930
فولاد غرب
بنگاه تهران
42,200
هفت الماس
بنگاه تهران
42,200
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
42,480
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
42,480

ورق روغنی 1.2

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
41,930
فولاد غرب
بنگاه تهران
41,930

ورق روغنی 1.25

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
بنگاه تهران
41,930
هفت الماس
بنگاه تهران
41,930
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
42,290
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
42,290

ورق روغنی 1.40

|
به روزرسانی : 1402/11/01
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
غرب آسیا
انبار تهران
37,615

ورق روغنی 1.5

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
-
40,551
هفت الماس
-
40,551
فولاد غرب
بنگاه تهران
41,930
فولاد غرب
بنگاه تهران
41,930
هفت الماس
بنگاه تهران
41,930
هفت الماس
بنگاه تهران
41,930
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
42,480
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
42,480

ورق روغنی 2

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد غرب
بنگاه تهران
41,740
فولاد غرب
بنگاه تهران
41,740
هفت الماس
بنگاه تهران
41,740
هفت الماس
بنگاه تهران
41,740
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
42,940
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
42,940

ورق روغنی 3

|
به روزرسانی : 1402/11/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
بنگاه اصفهان
51,835

ورق روغنی 50

|
به روزرسانی : 1402/10/27
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
انبار اصفهان
43,120

ورق روغنی 60

|
به روزرسانی : 1402/10/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق روغنی 90

|
به روزرسانی : 1402/10/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
انبار اصفهان
39,175

میلگرد آجدار 8 پرشین

شما می‌توانید در سامانه آهن، قیمت و موجودی ورق روغنی در دفاتر آهن‌فروشی‌ها و شرکت‌های بازرگانی آهن و فولاد را با یکدیگر مقایسه کنید.

با سامانه آهن میتوانید گران ترین و ارزان‌ترین فروشنده ورق روغنیرا که قیمت آهن در سامانه آهن اعلام شده است را پیدا کنید.

ادامه مطالب