معمولی
هاش
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

تیرآهن هاش 10

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار
57,798
ترک-کره
بنگاه تهران
57,800

تیرآهن هاش 12

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار تهران
55,000
انبار
56,881
ترک-کره
بنگاه تهران
57,800

تیرآهن هاش 14

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار تهران
27,000
انبار
27,064
ذوب آهن
بنگاه تهران
27,520

تیرآهن هاش 16

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار
27,064
ذوب آهن
بنگاه تهران
27,520
انبار تهران
49,500

تیرآهن هاش 18

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار
26,606
ذوب آهن
بنگاه تهران
27,520

تیرآهن هاش 20

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار تهران
38,500
ذوب آهن
بنگاه تهران
48,620
انبار
48,624

تیرآهن هاش 22

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
وارداتی
بنگاه تهران
53,210
انبار
53,211
انبار تهران
56,851

تیرآهن هاش 24

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
وارداتی
بنگاه تهران
53,210
انبار
54,128
انبار تهران
56,851

تیرآهن هاش 25

|
به روزرسانی : 1402/08/21
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فایکو
انبار تهران
38,532

تیرآهن هاش 26

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار تهران
56,578
وارداتی
بنگاه تهران
56,880
انبار
62,385

تیرآهن هاش 27

|
به روزرسانی : 1402/08/21
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فایکو
انبار تهران
38,532

تیرآهن هاش 28

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار تهران
54,100
وارداتی
بنگاه تهران
59,630
انبار
62,385

تیرآهن هاش 29

|
به روزرسانی : 1402/08/21
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فایکو
انبار تهران
38,532

تیرآهن هاش 30

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار تهران
55,960
انبار
57,798
وارداتی
بنگاه تهران
62,390

تیرآهن هاش 31

|
به روزرسانی : 1402/08/21
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فایکو
انبار تهران
38,532

تیرآهن هاش 32

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار تهران
58,851
وارداتی
بنگاه تهران
60,550
انبار
62,385

تیرآهن هاش 33

|
به روزرسانی : 1402/11/25
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

تیرآهن هاش 34

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار تهران
56,851
انبار
62,385
وارداتی
بنگاه تهران
62,390

تیرآهن هاش 35

|
به روزرسانی : 1402/08/21
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فایکو
انبار تهران
38,532

تیرآهن هاش 36

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار
62,385
وارداتی
بنگاه تهران
62,390

تیرآهن هاش 37

|
به روزرسانی : 1402/08/21
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فایکو
انبار تهران
38,532

تیرآهن هاش 40

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
انبار تهران
56,851
انبار
62,385
وارداتی
بنگاه تهران
62,390

تیرآهن هاش 45

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

تیرآهن هاش 50

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
وارداتی
بنگاه تهران
62,390
انبار
66,972

تیرآهن هاش 60

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

تیرآهن هاش 70

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

تیرآهن هاش 80

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

تیرآهن هاش 100

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
50,459
ترک
تهران
50,459

تیرآهن هاش 120

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
50,459
ترک
تهران
50,459

تیرآهن هاش 140

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
28,441
ترک
تهران
29,358

تیرآهن هاش 160

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
29,358
ترک
تهران
29,358

تیرآهن هاش 180

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
28,441
ترک
تهران
37,615

تیرآهن هاش 200

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
37,615
ترک
تهران
39,450

تیرآهن هاش 220

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
53,212
ترک
تهران
56,881

تیرآهن هاش 240

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
53,212
ترک
تهران
56,881

تیرآهن هاش 260

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
54,129
ترک
تهران
55,964

تیرآهن هاش 280

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
54,129
ترک
تهران
56,881

تیرآهن هاش 300

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
55,046
ترک
تهران
55,964

تیرآهن هاش 320

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
56,881
ترک
تهران
57,799

تیرآهن هاش 340

|
به روزرسانی : 1402/05/10
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
60,551
ترک
تهران
60,551

تیرآهن هاش 360

|
به روزرسانی : 1402/05/10
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
60,551
ترک
تهران
60,551

تیرآهن هاش 400

|
به روزرسانی : 1402/05/10
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
60,551
ترک
تهران
60,551

تیرآهن هاش 450

|
به روزرسانی : 1402/05/10
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
60,551
ترک
تهران
60,551

تیرآهن هاش 500

|
به روزرسانی : 1402/05/10
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
60,551
ترک
تهران
60,551

تیرآهن هاش 550

|
به روزرسانی : 1402/05/10
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
60,551
ترک
تهران
60,551

تیرآهن هاش 600

|
به روزرسانی : 1402/05/10
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
60,551
ترک
تهران
60,551

تیرآهن هاش 650

|
به روزرسانی : 1402/05/10
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
60,551
ترک
تهران
60,551

تیرآهن هاش 700

|
به روزرسانی : 1402/05/10
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
60,551
ترک
تهران
60,551

تیرآهن هاش 800

|
به روزرسانی : 1402/05/10
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
تهران
60,551
ترک
تهران
60,551

تیرآهن هاش 900

|
به روزرسانی : 1402/05/10
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

تیرآهن هاش 1000

|
به روزرسانی : 1402/05/10
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

تیرآهن هاش تماس بگیرید

|
به روزرسانی : 1402/08/21
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فایکو
انبار تهران
38,532

میلگرد آجدار 8 پرشین

شما می‌توانید در سامانه آهن، قیمت و موجودی تیرآهن هاش در دفاتر آهن‌فروشی‌ها و شرکت‌های بازرگانی آهن و فولاد را با یکدیگر مقایسه کنید.

با سامانه آهن میتوانید گران ترین و ارزان‌ترین فروشنده تیرآهن هاشرا که قیمت آهن در سامانه آهن اعلام شده است را پیدا کنید.

ادامه مطالب