معمولی
هاش
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

تیرآهن هاش -

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
بنگاه تهران
65,400

تیرآهن هاش 10

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک - کره
بنگاه تهران
64,408
ترک-کره
بنگاه تهران
64,408

تیرآهن هاش 12

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک - کره
بنگاه تهران
65,400
ترک-کره
بنگاه تهران
65,400

تیرآهن هاش 14

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
بنگاه تهران
28,732
ذوب آهن
بنگاه تهران
28,732
ذوب آهن اصفهان
بنگاه تهران
28,732

تیرآهن هاش 16

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
بنگاه تهران
29,233
ذوب آهن
بنگاه تهران
29,233

تیرآهن هاش 18

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
بنگاه تهران
28,732
ذوب آهن
بنگاه تهران
28,732

تیرآهن هاش 20

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
بنگاه تهران
50,532
ذوب آهن
بنگاه تهران
50,532

تیرآهن هاش 22

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن اصفهان
بنگاه تهران
52,516
وارداتی
بنگاه تهران
74,316

تیرآهن هاش 24

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
وارداتی
بنگاه تهران
74,316

تیرآهن هاش 26

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
وارداتی
بنگاه تهران
69,367

تیرآهن هاش 28

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن اصفهان
بنگاه تهران
69,367
وارداتی
بنگاه تهران
69,367

تیرآهن هاش 30

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ذوب آهن
بنگاه تهران
61,432
ذوب آهن
بنگاه تهران
61,432
وارداتی
بنگاه تهران
71,340

تیرآهن هاش 32

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
وارداتی
بنگاه تهران
69,367

تیرآهن هاش 33

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

تیرآهن هاش 34

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
وارداتی
بنگاه تهران
73,324

تیرآهن هاش 36

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ترک
انبار تهران
69,000
وارداتی
بنگاه تهران
72,332

تیرآهن هاش 40

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
وارداتی
بنگاه تهران
72,332
اسپانیایی
انبار تهران
77,000

تیرآهن هاش 45

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

تیرآهن هاش 50

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
وارداتی
بنگاه تهران
71,340
ترک
انبار تهران
75,000

تیرآهن هاش 55

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

تیرآهن هاش 60

|
به روزرسانی : دیروز
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس