آجدار
ساده
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

میلگرد ساده 5.5

|
به روزرسانی : 1402/11/03
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
الیگودرز (ازنا)
انبار تهران
26,999
سیادن ابهر
انبار تهران
26,999

میلگرد ساده 6.5

|
به روزرسانی : 1403/02/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

میلگرد ساده 8

|
به روزرسانی : 1403/02/18
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

میلگرد ساده 10

|
به روزرسانی : 1403/02/22
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد متین
بنگاه تهران
31,217

میلگرد ساده 12

|
به روزرسانی : 1403/02/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد متین
بنگاه تهران
30,323

میلگرد ساده 14

|
به روزرسانی : 1403/02/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد متین
بنگاه تهران
30,323

میلگرد ساده 16

|
به روزرسانی : 1403/02/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد متین
بنگاه تهران
30,323

میلگرد ساده 18

|
به روزرسانی : 1403/02/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد متین
بنگاه تهران
30,323

میلگرد ساده 20

|
به روزرسانی : 1403/02/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد متین
بنگاه تهران
30,323

میلگرد ساده 22

|
به روزرسانی : 1403/02/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد متین
بنگاه تهران
30,323

میلگرد ساده 23

|
به روزرسانی : 1402/08/28
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
روهینا
انبار تهران
33,500

میلگرد ساده 24

|
به روزرسانی : 1402/11/08
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
26,500

میلگرد ساده 25

|
به روزرسانی : 1403/02/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد متین
بنگاه تهران
30,323

میلگرد ساده 26

|
به روزرسانی : 1402/12/14
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
29,000

میلگرد ساده 28

|
به روزرسانی : 1403/01/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
یزد
بنگاه تهران
33,201
کویر کاشان
بنگاه تهران
35,675

میلگرد ساده 30

|
به روزرسانی : 1403/02/08
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد کاران تهران
انبار تهران
32,000

میلگرد ساده 32

|
به روزرسانی : 1403/02/08
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد کاران تهران
انبار تهران
32,000

میلگرد ساده 34

|
به روزرسانی : 1402/12/14
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
29,000

میلگرد ساده 36

|
به روزرسانی : 1403/02/08
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد کاران تهران
انبار تهران
32,000

میلگرد ساده 38

|
به روزرسانی : 1402/12/15
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کویر کاشان
-
30,500

میلگرد ساده 40

|
به روزرسانی : 1403/02/08
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد کاران تهران
انبار تهران
32,000

میلگرد ساده 42

|
به روزرسانی : 1402/12/14
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
29,000

میلگرد ساده 45

|
به روزرسانی : 1403/02/08
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد کاران تهران
انبار تهران
32,000

میلگرد ساده 48

|
به روزرسانی : 1402/12/14
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
29,000

میلگرد ساده 50

|
به روزرسانی : 1403/02/08
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد کاران تهران
انبار تهران
32,000

میلگرد ساده 52

|
به روزرسانی : 1402/12/14
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
29,000

میلگرد ساده 90

|
به روزرسانی : 1402/12/13
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

میلگرد ساده 170

|
به روزرسانی : 1402/12/13
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

میلگرد ساده 6/5

|
به روزرسانی : 1402/11/28
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ملایر
انبار تهران
26,500

میلگرد ساده 60

|
به روزرسانی : 1402/08/28
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
روهینا
انبار تهران
33,500

میلگرد ساده

شما می‌توانید در سامانه آهن، قیمت و موجودی میلگرد ساده در دفاتر آهن‌فروشی‌ها و شرکت‌های بازرگانی آهن و فولاد را با یکدیگر مقایسه کنید.

با سامانه آهن میتوانید گران ترین و ارزان‌ترین فروشنده میلگرد ساده را که قیمت آهن در سامانه آهن اعلام شده است را پیدا کنید.

ادامه مطالب