آجدار
ساده
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

میلگرد ساده 5.5

|
به روزرسانی : 1402/11/03
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
الیگودرز (ازنا)
انبار تهران
24,770
سیادن ابهر
انبار تهران
24,770

میلگرد ساده 6.5

|
به روزرسانی : 1402/11/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ملایر
بنگاه تهران
24,770
نطنز
بنگاه تهران
24,770

میلگرد ساده 8

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

میلگرد ساده 10

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آیین صنعت
-
25,688
نوین متین
-
26,151

میلگرد ساده 12

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
نوین متین
-
25,670
آیین صنعت
-
25,688
فولاد متین
بنگاه تهران
25,690
کویر کاشان
-
27,431
یزد
بنگاه تهران
27,520
کویر کاشان
بنگاه تهران
30,733

میلگرد ساده 14

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آیین صنعت
-
25,688
فولاد متین
بنگاه تهران
25,690
کویر کاشان
-
27,431
یزد
بنگاه تهران
27,520
کویر کاشان
بنگاه تهران
30,733

میلگرد ساده 16

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آیین صنعت
-
25,688
فولاد متین
بنگاه تهران
25,690
کویر کاشان
-
27,431
کویر کاشان
بنگاه تهران
30,733

میلگرد ساده 18

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آیین صنعت
-
25,688
فولاد متین
بنگاه تهران
25,690
کویر کاشان
-
27,431
یزد
بنگاه تهران
27,520
کویر کاشان
بنگاه تهران
30,733

میلگرد ساده 20

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آیین صنعت
-
25,688
فولاد متین
بنگاه تهران
25,690
کویر کاشان
-
27,431
یزد
بنگاه تهران
27,520
کویر کاشان
بنگاه تهران
30,733

میلگرد ساده 22

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آیین صنعت
-
25,688
فولاد متین
بنگاه تهران
25,690
کویر کاشان
-
27,431
یزد
بنگاه تهران
27,520
کویر کاشان
بنگاه تهران
30,733

میلگرد ساده 23

|
به روزرسانی : 1402/08/28
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
روهینا
انبار تهران
30,734

میلگرد ساده 24

|
به روزرسانی : 1402/11/08
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
24,312

میلگرد ساده 25

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آیین صنعت
-
25,688
فولاد متین
بنگاه تهران
25,690
کویر کاشان
-
27,431
یزد
بنگاه تهران
27,520
کویر کاشان
بنگاه تهران
30,733

میلگرد ساده 26

|
به روزرسانی : 1402/11/18
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
25,688

میلگرد ساده 28

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آیین صنعت
-
25,688
کویر کاشان
-
27,431
یزد
بنگاه تهران
27,520
کویر کاشان
بنگاه تهران
30,733

میلگرد ساده 30

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آیین صنعت
-
25,688
کویر کاشان
-
27,431

میلگرد ساده 32

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آیین صنعت
-
25,688
کویر کاشان
-
27,431
یزد
بنگاه تهران
27,520
کویر کاشان
بنگاه تهران
30,733

میلگرد ساده 34

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

میلگرد ساده 35

|
به روزرسانی : 1402/11/27
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آیین صنعت
کارخانه
25,688

میلگرد ساده 36

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

میلگرد ساده 38

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آیین صنعت
-
25,688
کویر کاشان
-
27,431

میلگرد ساده 40

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آیین صنعت
-
25,688
کویر کاشان
-
27,431

میلگرد ساده 42

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

میلگرد ساده 45

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

میلگرد ساده 48

|
به روزرسانی : 1402/11/18
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
25,229

میلگرد ساده 50

|
به روزرسانی : 1402/11/25
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد کاران تهران
انبار تهران
26,147

میلگرد ساده 52

|
به روزرسانی : 1402/11/18
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذر گستر سدید
-
25,229

میلگرد ساده 55

|
به روزرسانی : 1402/09/25
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آیین صنعت
کارخانه
23,854

میلگرد ساده 60

|
به روزرسانی : 1402/09/25
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آیین صنعت
کارخانه
23,854

میلگرد ساده 90

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

میلگرد ساده 170

|
به روزرسانی : 1402/11/30
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

میلگرد ساده 6/5

|
به روزرسانی : 1402/11/28
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
ملایر
انبار تهران
24,312

میلگرد آجدار 8 پرشین

شما می‌توانید در سامانه آهن، قیمت و موجودی میلگرد ساده در دفاتر آهن‌فروشی‌ها و شرکت‌های بازرگانی آهن و فولاد را با یکدیگر مقایسه کنید.

با سامانه آهن میتوانید گران ترین و ارزان‌ترین فروشنده میلگرد سادهرا که قیمت آهن در سامانه آهن اعلام شده است را پیدا کنید.

ادامه مطالب