سیاه
روغنی
رنگی
گالوانیزه
آلیاژی
اسید شویی
آجدار
قلع اندود
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

ورق گالوانیزه 0.14

|
به روزرسانی : 1402/11/07
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
انبار تهران
50,459

ورق گالوانیزه 0.4

|
به روزرسانی : 1402/11/07
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
انبار تهران
45,413

ورق گالوانیزه 0.45

|
به روزرسانی : 1402/10/23
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
انبار
43,762
فولاد مبارکه
انبار
43,762

ورق گالوانیزه 0.5

|
به روزرسانی : 1402/11/02
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
انبار تهران
42,200
هفت الماس
انبار تهران
42,200
تاراز
انبار تهران
42,740
تاراز
انبار تهران
42,740
شهرکرد
انبار تهران
42,740
شهرکرد
انبار تهران
42,740
کاشان
انبار تهران
46,510
کاشان
انبار تهران
46,530

ورق گالوانیزه 0.6

|
به روزرسانی : 1402/11/02
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
انبار تهران
39,720
هفت الماس
انبار تهران
40,350
تاراز
انبار تهران
40,630
شهرکرد
انبار تهران
40,630
تاراز
انبار تهران
41,050
شهرکرد
انبار تهران
41,050
کاشان
انبار تهران
44,180
کاشان
انبار تهران
44,310

ورق گالوانیزه 0.7

|
به روزرسانی : 1402/11/02
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
انبار تهران
37,420
هفت الماس
انبار تهران
37,780
کاشان
انبار تهران
37,970
تاراز
انبار تهران
38,050
شهرکرد
انبار تهران
38,050
کاشان
انبار تهران
38,320
تاراز
انبار تهران
38,530
شهرکرد
انبار تهران
38,530

ورق گالوانیزه 0.8

|
به روزرسانی : 1402/11/02
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
انبار تهران
36,770
هفت الماس
انبار تهران
36,770
کاشان
انبار تهران
36,960
تاراز
انبار تهران
37,300
تاراز
انبار تهران
37,330
شهرکرد
انبار تهران
37,330
شهرکرد
انبار تهران
37,330
کاشان
انبار تهران
37,620

ورق گالوانیزه 0.9

|
به روزرسانی : 1402/11/02
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
انبار تهران
36,770
هفت الماس
انبار تهران
36,770
کاشان
انبار تهران
36,960
تاراز
انبار تهران
37,330
تاراز
انبار تهران
37,330
شهرکرد
انبار تهران
37,330
شهرکرد
انبار تهران
37,330
کاشان
انبار تهران
37,620

ورق گالوانیزه 0/4

|
به روزرسانی : 1402/11/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
47,750

ورق گالوانیزه 0/5

|
به روزرسانی : 1402/11/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
45,050
تاراز
بنگاه تهران
45,050

ورق گالوانیزه 0/6

|
به روزرسانی : 1402/11/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
42,800
تاراز
بنگاه تهران
42,800

ورق گالوانیزه 0/7

|
به روزرسانی : 1402/11/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
40,550
تاراز
بنگاه تهران
40,550

ورق گالوانیزه 0/8

|
به روزرسانی : 1402/11/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
39,550
تاراز
بنگاه تهران
39,550

ورق گالوانیزه 0/9

|
به روزرسانی : 1402/11/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
39,550
تاراز
بنگاه تهران
39,550

ورق گالوانیزه 1

|
به روزرسانی : 1402/11/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
40,050
تاراز
بنگاه تهران
40,050

ورق گالوانیزه 1.25

|
به روزرسانی : 1402/11/02
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
انبار تهران
36,870
هفت الماس
انبار تهران
36,870
تاراز
انبار تهران
37,330
تاراز
انبار تهران
37,330
شهرکرد
انبار تهران
37,330
شهرکرد
انبار تهران
37,330
کاشان
انبار تهران
37,890
کاشان
انبار تهران
37,890

ورق گالوانیزه 1.5

|
به روزرسانی : 1402/11/02
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
انبار تهران
37,130
هفت الماس
انبار تهران
37,130
شهرکرد
انبار تهران
37,300
تاراز
انبار تهران
37,330
تاراز
انبار تهران
37,330
شهرکرد
انبار تهران
37,330

ورق گالوانیزه 1/2

|
به روزرسانی : 1402/11/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
39,950
تاراز
بنگاه تهران
39,950

ورق گالوانیزه 1/25

|
به روزرسانی : 1402/11/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
بنگاه تهران
40,000
هفت الماس
بنگاه تهران
40,000

ورق گالوانیزه 1/5

|
به روزرسانی : 1402/11/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
40,050
تاراز
بنگاه تهران
40,050

ورق گالوانیزه 2

|
به روزرسانی : 1402/11/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
41,250

ورق گالوانیزه 2.5

|
به روزرسانی : 1402/11/02
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
انبار تهران
40,910
هفت الماس
انبار تهران
40,910

ورق گالوانیزه 2/5

|
به روزرسانی : 1402/11/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
بنگاه تهران
46,900
هفت الماس
بنگاه تهران
46,900

ورق گالوانیزه

شما می‌توانید در سامانه آهن، قیمت و موجودی ورق گالوانیزه در دفاتر آهن‌فروشی‌ها و شرکت‌های بازرگانی آهن و فولاد را با یکدیگر مقایسه کنید.

با سامانه آهن میتوانید گران ترین و ارزان‌ترین فروشنده ورق گالوانیزه را که قیمت آهن در سامانه آهن اعلام شده است را پیدا کنید.

ادامه مطالب