سیاه
روغنی
رنگی
گالوانیزه
آلیاژی
اسید شویی
آجدار
قلع اندود
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

ورق گالوانیزه 0.14

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
انبار تهران
48,624

ورق گالوانیزه 0.2

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
انبار تهران
51,377

ورق گالوانیزه 0.23

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
انبار تهران
49,542

ورق گالوانیزه 0.3

|
به روزرسانی : 1402/07/08
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کاشان
انبار تهران
54,200

ورق گالوانیزه 0.35

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
انبار تهران
46,789

ورق گالوانیزه 0.4

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
انبار تهران
44,037

ورق گالوانیزه 0.44

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
انبار تهران
42,019

ورق گالوانیزه 0.45

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
انبار تهران
41,744

ورق گالوانیزه 0.48

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سمنان
کارخانه
40,551
سمنان
کارخانه
40,551

ورق گالوانیزه 0.5

|
به روزرسانی : 1402/07/08
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
انبار تهران
39,100
تاراز
انبار تهران
39,600
شهرکرد
انبار تهران
39,600
هفت الماس
انبار تهران
39,700
تاراز
انبار تهران
40,000
شهرکرد
انبار تهران
40,000
کاشان
انبار تهران
42,700
کاشان
انبار تهران
48,000

ورق گالوانیزه 0.6

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سمنان
کارخانه
36,973
فولاد مبارکه
-
40,826

ورق گالوانیزه 0.7

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سمنان
کارخانه
35,230
سمنان
-
38,991

ورق گالوانیزه 0.8

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سمنان
کارخانه
35,138
سمنان
کارخانه
35,138
سمنان
-
38,991

ورق گالوانیزه 0.9

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سمنان
کارخانه
35,138
سمنان
-
38,991

ورق گالوانیزه 0/4

|
به روزرسانی : 1402/07/08
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
46,300

ورق گالوانیزه 0/5

|
به روزرسانی : 1402/07/08
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
40,800
تاراز
بنگاه تهران
41,400

ورق گالوانیزه 0/6

|
به روزرسانی : 1402/07/08
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
39,300
تاراز
بنگاه تهران
39,300

ورق گالوانیزه 0/7

|
به روزرسانی : 1402/07/08
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
37,100
تاراز
بنگاه تهران
39,100

ورق گالوانیزه 0/8

|
به روزرسانی : 1402/07/08
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
36,900
تاراز
بنگاه تهران
37,100

ورق گالوانیزه 0/9

|
به روزرسانی : 1402/07/08
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
37,000
تاراز
بنگاه تهران
37,000

ورق گالوانیزه 1

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سمنان
کارخانه
35,138
سمنان
کارخانه
35,138
چین
تهران
36,606
چین
تهران
36,606
سمنان
-
38,991

ورق گالوانیزه 1.25

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سمنان
کارخانه
35,138
سمنان
کارخانه
35,138
سمنان
-
38,991

ورق گالوانیزه 1.5

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سمنان
کارخانه
35,597
سمنان
کارخانه
35,597
سمنان
-
39,909

ورق گالوانیزه 1/2

|
به روزرسانی : 1402/07/08
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
37,200
تاراز
بنگاه تهران
37,200

ورق گالوانیزه 1/5

|
به روزرسانی : 1402/07/08
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
37,300
تاراز
بنگاه تهران
37,700

ورق گالوانیزه 2

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
تهران
37,065
چین
تهران
37,065
شهرکرد
-
39,909
چین
تهران
40,551
چین
تهران
40,551

ورق گالوانیزه 2.5

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
الماس
-
44,955

ورق گالوانیزه 3

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
تهران
49,083
چین
-
50,459

ورق گالوانیزه 4

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
تهران
53,670
چین
تهران
53,670

ورق گالوانیزه 5

|
به روزرسانی : 1402/07/09
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
تهران
53,670

ورق گالوانیزه 20

|
به روزرسانی : 1402/06/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کاویان
کارخانه
25,230
کاویان
کارخانه
27,065

ورق گالوانیزه 25

|
به روزرسانی : 1402/06/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کاویان
کارخانه
25,230
کاویان
کارخانه
27,065

ورق گالوانیزه 30

|
به روزرسانی : 1402/06/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کاویان
کارخانه
25,230
کاویان
کارخانه
27,065

ورق گالوانیزه 35

|
به روزرسانی : 1402/06/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کاویان
کارخانه
25,230
کاویان
کارخانه
27,065

ورق گالوانیزه 40

|
به روزرسانی : 1402/06/29
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
کاویان
کارخانه
25,230
کاویان
کارخانه
27,065

شما در سامانه آهن می توانید قیمت ورق فولادی و موجودی ورق دفاتر آهن فروشی ها و شرکت های بازرگانی آهن و فولاد رو با هم مقایسه کنید میتوانیید ببنید دربین قیمت های اعلام شده در سامانه آهن کدام یک ارزان...ادامه مطالب