سیاه
روغنی
رنگی
گالوانیزه
آلیاژی
اسید شویی
آجدار
قلع اندود
فیلتر
مرتب‌سازی
مرتب‌سازی

ورق گالوانیزه 0.14

|
به روزرسانی : 1402/11/07
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
چین
انبار تهران
55,000

ورق گالوانیزه 0.4

|
به روزرسانی : 1403/04/18
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق گالوانیزه 0.45

|
به روزرسانی : 1402/12/19
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد مبارکه
انبار
49,400
فولاد مبارکه
انبار
49,700

ورق گالوانیزه 0.48

|
به روزرسانی : 1403/02/01
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
دشتستان
کارخانه
53,900

ورق گالوانیزه 0.5

|
به روزرسانی : 1403/02/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
-
49,200
هفت الماس
-
49,200
شهرکرد
-
49,500
شهرکرد
-
49,500
فولاد تاراز
-
62,500
فولاد تاراز
-
62,700

ورق گالوانیزه 0.6

|
به روزرسانی : 1403/03/01
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
انبار تهران
48,500

ورق گالوانیزه 0.7

|
به روزرسانی : 1403/03/07
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
انبار تهران
49,500

ورق گالوانیزه 0.8

|
به روزرسانی : 1403/03/07
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
انبار تهران
48,500

ورق گالوانیزه 0.9

|
به روزرسانی : 1403/03/07
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
انبار تهران
48,500

ورق گالوانیزه 0/4

|
به روزرسانی : 1403/02/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
51,131
هفت الماس
بنگاه تهران
51,131

ورق گالوانیزه 0/5

|
به روزرسانی : 1403/02/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
49,649
تاراز
بنگاه تهران
49,649
هفت الماس
بنگاه تهران
49,649
هفت الماس
بنگاه تهران
49,649

ورق گالوانیزه 0/6

|
به روزرسانی : 1403/02/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
49,148
تاراز
بنگاه تهران
49,148
هفت الماس
بنگاه تهران
49,148
هفت الماس
بنگاه تهران
49,649

ورق گالوانیزه 0/7

|
به روزرسانی : 1403/02/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
بنگاه تهران
47,164
هفت الماس
بنگاه تهران
47,164
تاراز
بنگاه تهران
47,665
تاراز
بنگاه تهران
47,665

ورق گالوانیزه 0/8

|
به روزرسانی : 1403/02/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
47,164
تاراز
بنگاه تهران
47,164
هفت الماس
بنگاه تهران
47,164
هفت الماس
بنگاه تهران
47,164

ورق گالوانیزه 0/9

|
به روزرسانی : 1403/02/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
بنگاه تهران
46,673
هفت الماس
بنگاه تهران
46,673
تاراز
بنگاه تهران
47,164
تاراز
بنگاه تهران
47,164

ورق گالوانیزه 1

|
به روزرسانی : 1403/02/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
-
45,200
هفت الماس
-
45,200
شهرکرد
-
45,400
شهرکرد
-
45,400
تاراز
بنگاه تهران
48,156
تاراز
بنگاه تهران
48,156
هفت الماس
بنگاه تهران
48,156
هفت الماس
بنگاه تهران
48,156

ورق گالوانیزه 1.25

|
به روزرسانی : 1403/04/06
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس

ورق گالوانیزه 1.5

|
به روزرسانی : 1403/02/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
-
45,400
هفت الماس
-
45,400
شهرکرد
-
45,700
شهرکرد
-
45,700
فولاد تاراز
-
64,500
فولاد تاراز
-
64,500

ورق گالوانیزه 1/2

|
به روزرسانی : 1403/02/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
47,665
تاراز
بنگاه تهران
48,657

ورق گالوانیزه 1/25

|
به روزرسانی : 1403/02/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
بنگاه تهران
47,164
هفت الماس
بنگاه تهران
47,469

ورق گالوانیزه 1/5

|
به روزرسانی : 1403/02/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
تاراز
بنگاه تهران
49,148
هفت الماس
بنگاه تهران
49,148
هفت الماس
بنگاه تهران
49,148
تاراز
بنگاه تهران
49,649

ورق گالوانیزه 2

|
به روزرسانی : 1403/04/04
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
فولاد تاراز
انبار اصفهان
518,100

ورق گالوانیزه 2.5

|
به روزرسانی : 1402/11/02
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
انبار تهران
44,591
هفت الماس
انبار تهران
44,591

ورق گالوانیزه 2/5

|
به روزرسانی : 1403/02/26
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
هفت الماس
بنگاه تهران
64,015
هفت الماس
بنگاه تهران
64,015