لیست قیمت جهانی فلزات

عنوانقیمت الان محصولقیمت فردا محصولقیمتمیانگینمیانگین قیمت
تیرآهن هاش 8-17,65428111$1,092.72$-1.78
تیرآهن هاش 8-17,65428111$1,092.72$-1.78
تیرآهن هاش 8-17,65428111$1,092.72$-1.78
تیرآهن هاش 8-17,65428111$1,092.72$-1.78
تیرآهن هاش 8-17,65428111$1,092.72$-1.78
تیرآهن هاش 8-17,65428111$1,092.72$-1.78
تیرآهن هاش 8-17,65428111$1,092.72$-1.78
تیرآهن هاش 8-17,65428111$1,092.72$-1.78
تیرآهن هاش 8-17,65428111$1,092.72$-1.78
تیرآهن هاش 8-17,65428111$1,092.72$-1.78
تیرآهن هاش 8-17,65428111$1,092.72$-1.78
تیرآهن هاش 8-17,65428111$1,092.72$-1.78