آجدار
ساده
سایز
کارخانه
محل بار
استاندارد
فیلترحذف فیلتر
میلگرد آجدار 8

|
به روزرسانی :
ارزان ترین
ارزان ترین هر کارخانه
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
حسن رود حسن رود
کارخانه
25,870
سیرجان سیرجان
کارخانه
26,245
امیر کبیر
کارخانه
26,863
کاوه تیکمه داش
-
27,350
عتیق آذر سهند
کارخانه
27,400
سیادن ابهر
کارخانه
27,500
الماس تاکستان
-
27,600
عتیق آذر سهند
کارخانه
27,600
صائب تبریز
کارخانه
27,700
امیر کبیر
کارخانه
27,800
نورد سمنان
کارخانه
27,805
سیادن ابهر
-
27,900
سیادن ابهر
-
27,900
آذر فولاد امین
-
28,000
تیکمه داش
-
28,000
تیکمه داش
انبار تهران
28,000
سیادن ابهر
انبار تهران
28,000
نورد سمنان
-
28,000
پردیس
-
28,000
پردیس
کارخانه
28,000
پردیس آذربایجان
کارخانه
28,000
پردیس آذربایجان
-
28,000
سپهر ایرانیان
کارخانه
28,198
نورد سمنان
کارخانه
28,198
مشاهده بیشتر

میلگرد آجدار 10

|
به روزرسانی :
ارزان ترین
ارزان ترین هر کارخانه
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
حسن رود حسن رود
کارخانه
25,410
سیرجان سیرجان
کارخانه
26,060
امیر کبیر
کارخانه
26,465
امیر کبیر
کارخانه
26,650
خرمدشت
کارخانه
26,700
عتیق آذر سهند
کارخانه
26,700
سیادن ابهر
کارخانه
26,705
ابرکوه
-
26,800
خرمدشت
-
26,800
عتیق آذر سهند
کارخانه
26,800
آسیا
کارخانه
26,900
آریان فولاد
کارخانه
26,999
آریا فولاد تاکستان
-
27,000
آریان فولاد
کارخانه
27,000
سیادن ابهر
انبار تهران
27,000
پردیس
کارخانه
27,000
پردیس
-
27,000
پردیس آذربایجان
کارخانه
27,000
آرمان آسیا
انبار تهران
27,100
سیادن ابهر
-
27,100
سیادن ابهر
انبار تهران
27,100
سیادن ابهر
-
27,100
آریان فولاد
کارخانه
27,200
اردبیل
کارخانه
27,200
نورد سمنان
کارخانه
27,200
کاوه تیکمه داش
-
27,250
ارین
انبار تهران
27,400
امیر کبیر
کارخانه
27,400
سیرجان
انبار تهران
27,400
صائب تبریز
کارخانه
27,400
آریان فولاد
کارخانه
27,500
آریان فولاد
کارخانه
27,500
ارین
انبار تهران
27,500
پردیس آذربایجان
کارخانه
27,500
آریان فولاد
کارخانه
27,700
ارین
انبار تهران
27,700
پردیس آذربایجان
-
27,700
حسن رود
-
27,800
پردیس
انبار تهران
27,800
شاهین
-
27,900
شاهین
کارخانه
27,900
تیکمه داش
-
28,000
دقیقی هشترود
کارخانه
28,013
کاوه تیکمه داش
-
28,150
مشاهده بیشتر

میلگرد آجدار 12

|
به روزرسانی :
ارزان ترین
ارزان ترین هر کارخانه
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
حسن رود حسن رود
کارخانه
25,140
سیرجان سیرجان
کارخانه
26,060
امیر کبیر
کارخانه
26,465
ابرکوه
-
26,600
قائم رازی
-
26,700
سیادن ابهر
کارخانه
26,705
الماس تاکستان
-
26,800
عتیق آذر سهند
کارخانه
26,800
قائم رازی
کارخانه
26,800
اردبیل
کارخانه
26,900
خرمدشت
انبار تهران
27,100
سیادن ابهر
-
27,100
نورد کرمان
-
27,100
نورد کرمان
-
27,100
نورد کرمان
-
27,100
نورد کرمان
-
27,100
نورد کرمان
-
27,100
ذوب نورد کرمان
کارخانه
27,300
شاهین بناب
-
27,300
پردیس آذربایجان
کارخانه
27,300
امیر کبیر
کارخانه
27,400
صائب تبریز
کارخانه
27,400
آریا فولاد تاکستان
-
27,500
آریان فولاد
کارخانه
27,500
ارین
انبار تهران
27,500
تیکمه داش
-
27,500
حسن رود
-
27,500
پردیس آذربایجان
-
27,500
پردیس
انبار تهران
27,600
هیربد
انبار تهران
27,700
شاهین
کارخانه
27,900
شاهین
-
27,900
فولاد خرم آباد
-
27,900
پردیس
کارخانه
28,000
پردیس
-
28,000
دقیقی هشترود
کارخانه
28,013
مشاهده بیشتر

میلگرد آجدار 13

|
به روزرسانی :
ارزان ترین
ارزان ترین هر کارخانه
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سیادن ابهر
-
27,100
مشاهده بیشتر

میلگرد آجدار 14

|
به روزرسانی :
ارزان ترین
ارزان ترین هر کارخانه
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
حسن رود حسن رود
کارخانه
24,860
خراسان (نیشابور)
انبار تهران
25,500
سیرجان سیرجان
کارخانه
25,695
امیر کبیر
کارخانه
26,061
عتیق آذر سهند
کارخانه
26,100
سیادن ابهر
کارخانه
26,105
ارگ تبریز
کارخانه
26,150
ارگ تبریز
-
26,150
ابرکوه
-
26,200
الماس تاکستان
-
26,200
عتیق آذر سهند
کارخانه
26,200
قائم اصفهان
انبار تهران
26,200
نورد کرمان
-
26,200
نورد کرمان
-
26,200
نورد کرمان
-
26,200
نورد کرمان
-
26,200
نورد کرمان
-
26,200
هیربد
-
26,200
هیربد
-
26,200
هیربد
کارخانه
26,200
آذربایجان (میانه)
کارخانه
26,203
قائم رازی
-
26,300
پردیس
انبار تهران
26,300
کاسپین
انبار تهران
26,300
آریان فولاد
کارخانه
26,399
آریان فولاد
کارخانه
26,400
اروند اهواز
کارخانه
26,400
ذوب نورد کرمان
کارخانه
26,400
قائم رازی
کارخانه
26,400
هیربد
انبار تهران
26,400
پردیس آذربایجان
-
26,400
پردیس آذربایجان
کارخانه
26,400
آریا فولاد تاکستان
-
26,500
سیادن ابهر
-
26,500
سیادن ابهر
-
26,500
هیربد
انبار تهران
26,500
پردیس
کارخانه
26,500
پردیس
-
26,500
آریان فولاد
کارخانه
26,600
آذر فولاد امین
-
27,000
تیکمه داش
-
27,000
ذوب آهن
اصفهان
27,000
ذوب آهن
انبار تهران
27,100
دقیقی هشترود
کارخانه
27,141
کاوه تیکمه داش
-
27,150
حسن رود
-
27,200
خراسان (نیشابور)
-
27,200
خراسان (نیشابور)
-
27,200
ذوب آهن
اصفهان
27,200
خراسان (نیشابور)
کارخانه
27,299
خراسان (نیشابور)
-
27,300
فولاد خرم آباد
-
27,300
خراسان (نیشابور)
کارخانه
27,400
شاهین
-
27,600
آناهیتا
کارخانه
27,707
دقیقی هشترود
کارخانه
27,800
دقیقی هشترود
-
27,800
دقیقی هشترود
-
27,800
خراسان (نیشابور)
-
27,900
خراسان (نیشابور)
مشهد
27,900
ظفر بناب
کارخانه
27,950
خراسان (نیشابور)
مشهد
28,000
دقیقی هشترود
-
28,000
شاهین بناب
-
28,000
فولاد شاهرود
کارخانه
28,002
راد همدان
کارخانه
28,045
سیرجان
-
28,100
سیرجان
کارخانه
28,100
سیرجان
-
28,100
راد همدان
-
28,145
راد همدان
-
28,145
راد همدان
-
28,145
راد همدان
کارخانه
28,145
حسن رود
-
28,200
مشاهده بیشتر

میلگرد آجدار 16

|
به روزرسانی :
ارزان ترین
ارزان ترین هر کارخانه
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
حسن رود حسن رود
کارخانه
24,860
آتیه خلیج فارس
کارخانه
25,600
سیرجان سیرجان
کارخانه
25,695
امیر کبیر
کارخانه
26,061
سیادن ابهر
کارخانه
26,105
ارگ تبریز
کارخانه
26,150
ارگ تبریز
-
26,150
شاهین بناب
انبار تهران
26,200
عتیق آذر سهند
کارخانه
26,200
قائم اصفهان
انبار تهران
26,200
نورد کرمان
-
26,200
نورد کرمان
-
26,200
نورد کرمان
-
26,200
نورد کرمان
-
26,200
هیربد
-
26,200
هیربد
-
26,200
آذربایجان (میانه)
کارخانه
26,203
پردیس
انبار تهران
26,300
آریان فولاد
کارخانه
26,399
ارین
انبار تهران
26,400
پرشین
انبار تهران
26,400
آریا فولاد تاکستان
-
26,500
سیادن ابهر
-
26,500
سیادن ابهر
-
26,500
هیربد
انبار تهران
26,500
پردیس
کارخانه
26,500
 زرین میاندوآب
-
26,600
 زرین میاندوآب
-
26,600
 زرین میاندوآب
-
26,600
ذوب آهن
-
26,700
تیکمه داش
-
27,000
ذوب آهن
اصفهان
27,000
فولاد خرم آباد
-
27,000
ذوب آهن
انبار تهران
27,100
دقیقی هشترود
کارخانه
27,141
حسن رود
-
27,200
ذوب آهن
اصفهان
27,200
خراسان (نیشابور)
کارخانه
27,299
شاهین
-
27,600
آناهیتا
کارخانه
27,707
دقیقی هشترود
-
27,800
دقیقی هشترود
-
27,800
دقیقی هشترود
-
28,000
فولاد شاهرود
کارخانه
28,002
راد همدان
کارخانه
28,045
سیرجان
-
28,100
سیرجان
-
28,100
راد همدان
-
28,145
مشاهده بیشتر

میلگرد آجدار 18

|
به روزرسانی :
ارزان ترین
ارزان ترین هر کارخانه
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
حسن رود حسن رود
کارخانه
24,860
سیرجان سیرجان
کارخانه
25,695
امیر کبیر
کارخانه
26,061
ابرکوه
-
26,100
نورد کرمان
-
26,100
نورد کرمان
-
26,100
نورد کرمان
-
26,100
نورد کرمان
-
26,100
نورد کرمان
-
26,100
سیادن ابهر
کارخانه
26,105
ارگ تبریز
کارخانه
26,150
ارگ تبریز
-
26,150
هیربد
-
26,150
هیربد
-
26,150
شاهین بناب
انبار تهران
26,200
عتیق آذر سهند
کارخانه
26,200
قائم اصفهان
انبار تهران
26,200
آذربایجان (میانه)
کارخانه
26,203
ذوب نورد کرمان
کارخانه
26,300
پردیس
انبار تهران
26,300
آریان فولاد
کارخانه
26,399
ارین
انبار تهران
26,400
ذوب آهن
-
26,400
هیربد
انبار تهران
26,400
پرشین
انبار تهران
26,400
پرشین
انبار تهران
26,400
آریا فولاد تاکستان
-
26,500
بافق یزد
تهران
26,500
سیادن ابهر
-
26,500
سیادن ابهر
-
26,500
هیربد
انبار تهران
26,500
پردیس
کارخانه
26,500
پرشین
تهران
26,500
ذوب آهن
اصفهان
26,800
تیکمه داش
-
27,000
فولاد خرم آباد
-
27,000
ذوب آهن
انبار تهران
27,100
دقیقی هشترود
کارخانه
27,141
حسن رود
-
27,200
ذوب آهن
انبار تهران
27,200
خراسان (نیشابور)
کارخانه
27,299
شاهین
-
27,600
آناهیتا
کارخانه
27,707
دقیقی هشترود
-
27,800
دقیقی هشترود
-
27,800
دقیقی هشترود
-
27,800
دقیقی هشترود
-
28,000
فولاد شاهرود
کارخانه
28,002
راد همدان
کارخانه
28,045
سیرجان
-
28,100
سیرجان
-
28,100
راد همدان
-
28,145
خراسان (نیشابور)
انبار تهران
28,200
مشاهده بیشتر

میلگرد آجدار 20

|
به روزرسانی :
ارزان ترین
ارزان ترین هر کارخانه
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
حسن رود حسن رود
کارخانه
24,860
سیرجان سیرجان
کارخانه
25,695
امیر کبیر
کارخانه
26,061
نورد کرمان
-
26,100
نورد کرمان
-
26,100
نورد کرمان
-
26,100
سیادن ابهر
کارخانه
26,105
هیربد
-
26,150
هیربد
-
26,150
شاهین بناب
انبار تهران
26,200
عتیق آذر سهند
کارخانه
26,200
پردیس
انبار تهران
26,300
کاسپین
انبار تهران
26,300
آریان فولاد
کارخانه
26,399
ذوب آهن
-
26,400
پرشین
انبار تهران
26,400
پرشین
انبار تهران
26,400
آریا فولاد تاکستان
-
26,500
سیادن ابهر
-
26,500
سیادن ابهر
-
26,500
هیربد
انبار تهران
26,500
پردیس
کارخانه
26,500
پرشین
تهران
26,500
پرشین
تهران
26,500
تیکمه داش
-
27,000
فولاد خرم آباد
-
27,000
ذوب آهن
انبار تهران
27,100
دقیقی هشترود
کارخانه
27,141
خراسان (نیشابور)
کارخانه
27,299
شاهین
-
27,600
آناهیتا
کارخانه
27,707
دقیقی هشترود
-
27,800
دقیقی هشترود
-
27,800
دقیقی هشترود
-
27,800
دقیقی هشترود
-
28,000
فولاد شاهرود
کارخانه
28,002
راد همدان
کارخانه
28,045
سیرجان
-
28,100
سیرجان
-
28,100
راد همدان
-
28,145
مشاهده بیشتر

میلگرد آجدار 22

|
به روزرسانی :
ارزان ترین
ارزان ترین هر کارخانه
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سیرجان سیرجان
کارخانه
25,695
امیر کبیر
کارخانه
26,061
سیادن ابهر
کارخانه
26,105
هیربد
-
26,150
هیربد
-
26,150
شاهین بناب
انبار تهران
26,200
عتیق آذر سهند
کارخانه
26,200
پردیس
انبار تهران
26,300
آریان فولاد
کارخانه
26,399
هیربد
انبار تهران
26,400
سیادن ابهر
-
26,500
سیادن ابهر
-
26,500
هیربد
انبار تهران
26,500
پردیس
کارخانه
26,500
 زرین میاندوآب
-
26,600
 زرین میاندوآب
-
26,600
 زرین میاندوآب
-
26,600
آذربایجان (میانه)
انبار تهران
26,800
تیکمه داش
-
27,000
فولاد خرم آباد
-
27,000
خراسان (نیشابور)
کارخانه
27,299
شاهین
-
27,600
آناهیتا
کارخانه
27,707
دقیقی هشترود
-
27,800
راد همدان
کارخانه
28,045
سیرجان
-
28,100
سیرجان
-
28,100
راد همدان
-
28,145
مشاهده بیشتر

میلگرد آجدار 25

|
به روزرسانی :
ارزان ترین
ارزان ترین هر کارخانه
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
سیرجان سیرجان
کارخانه
25,695
امیر کبیر
کارخانه
26,061
سیادن ابهر
کارخانه
26,105
هیربد
-
26,150
هیربد
-
26,150
شاهین بناب
انبار تهران
26,200
عتیق آذر سهند
کارخانه
26,200
قائم اصفهان
انبار تهران
26,200
پردیس
انبار تهران
26,200
آذربایجان (میانه)
کارخانه
26,203
آریان فولاد
کارخانه
26,399
هیربد
انبار تهران
26,400
سیادن ابهر
-
26,500
سیادن ابهر
-
26,500
پردیس
کارخانه
26,500
 زرین میاندوآب
-
26,600
 زرین میاندوآب
-
26,600
 زرین میاندوآب
-
26,600
آذربایجان (میانه)
انبار تهران
26,800
تیکمه داش
-
27,000
ذوب آهن
انبار تهران
27,100
خراسان (نیشابور)
کارخانه
27,299
شاهین
-
27,600
راد همدان
کارخانه
28,094
سیرجان
-
28,100
سیرجان
-
28,100
آناهیتا
کارخانه
28,111
راد همدان
-
28,195
راد همدان
-
28,195
راد همدان
-
28,195
مشاهده بیشتر

میلگرد آجدار 28

|
به روزرسانی :
ارزان ترین
ارزان ترین هر کارخانه
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذربایجان (میانه)
کارخانه
26,203
پرشین
انبار تهران
26,500
پردیس
انبار تهران
26,600
آذربایجان (میانه)
انبار تهران
26,800
پردیس آذربایجان
-
26,900
تیکمه داش
-
27,000
پردیس
-
27,000
پردیس آذربایجان
کارخانه
27,000
ذوب آهن
انبار تهران
27,100
خراسان (نیشابور)
کارخانه
27,299
شاهین
-
27,600
راد همدان
کارخانه
28,094
آناهیتا
کارخانه
28,111
راد همدان
-
28,195
مشاهده بیشتر

میلگرد آجدار 32

|
به روزرسانی :
ارزان ترین
ارزان ترین هر کارخانه
فروشنده
کارخانه
محل بار
قیمت (تومان)
تماس
آذربایجان (میانه)
کارخانه
26,203
پردیس
انبار تهران
26,600
آذربایجان (میانه)
انبار تهران
26,800