• تیرآهن
  • میلگرد
Item 1 of 6
  • سیاه
  • روغنی
  • رنگی
  • گالوانیزه
  • آلیاژی
Item 1 of 8
کارخانه
رنگ
محل بار
طول
استاندارد
ضخامت
عرض
ورق 2
آخرین بروزرسانی 1401/12/23
بیشتر
ورق 2
آخرین بروزرسانی 1401/12/23
ورق 2.5
آخرین بروزرسانی 1401/12/23
بیشتر
ورق 2.5
آخرین بروزرسانی 1401/12/23
ورق 3
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
ورق 3
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
ورق 4
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
ورق 4
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
ورق 5
آخرین بروزرسانی 1401/12/23
بیشتر
ورق 5
آخرین بروزرسانی 1401/12/23
ورق 6
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
ورق 6
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
ورق 8
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
ورق 8
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
ورق 10
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
ورق 10
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
ورق 12
آخرین بروزرسانی 1401/12/25
بیشتر
ورق 12
آخرین بروزرسانی 1401/12/25
ورق 15
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
ورق 15
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
ورق 20
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
ورق 20
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
ورق 25
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
ورق 25
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
ورق 30
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
ورق 30
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
ورق 35
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
ورق 35
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
ورق 40
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
ورق 40
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
ورق 45
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
ورق 45
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
ورق 50
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
ورق 50
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
ورق 60
آخرین بروزرسانی 1401/12/23
بیشتر
ورق 60
آخرین بروزرسانی 1401/12/23
ورق 65
آخرین بروزرسانی 1401/12/23
بیشتر
ورق 65
آخرین بروزرسانی 1401/12/23
ورق 70
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
ورق 70
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
ورق 80
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
ورق 80
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
ورق ورق سیاه 10
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
ورق ورق سیاه 10
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
ورق ورق سیاه 12
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
ورق ورق سیاه 12
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
ورق ورق سیاه 15
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
ورق ورق سیاه 15
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
ورق ورق سیاه 2.5
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
ورق ورق سیاه 2.5
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
ورق ورق سیاه 25
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
ورق ورق سیاه 25
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
ورق ورق سیاه 3
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
ورق ورق سیاه 3
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
ورق ورق سیاه 30
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
ورق ورق سیاه 30
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
ورق ورق سیاه 35
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
ورق ورق سیاه 35
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
ورق ورق سیاه 4
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
ورق ورق سیاه 4
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
ورق ورق سیاه 5
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
ورق ورق سیاه 5
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
ورق ورق سیاه 6
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
ورق ورق سیاه 6
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
ورق ورق سیاه 8
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
ورق ورق سیاه 8
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
advertise advertise