• تیرآهن
  • میلگرد
Item 1 of 6
  • سیاه
  • روغنی
  • رنگی
Item 1 of 8
کارخانه
رنگ
طول
استاندارد
ضخامت
عرض
ورق 2
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
بیشتر
ورق 2
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
ورق 3
آخرین بروزرسانی 1401/09/07
بیشتر
ورق 3
آخرین بروزرسانی 1401/09/07
ورق 4
آخرین بروزرسانی 1401/09/07
بیشتر
ورق 4
آخرین بروزرسانی 1401/09/07
ورق 5
آخرین بروزرسانی 1401/09/07
بیشتر
ورق 5
آخرین بروزرسانی 1401/09/07
ورق 6
آخرین بروزرسانی 1401/09/07
بیشتر
ورق 6
آخرین بروزرسانی 1401/09/07
ورق 8
آخرین بروزرسانی 1401/09/07
بیشتر
ورق 8
آخرین بروزرسانی 1401/09/07
ورق 10
آخرین بروزرسانی 1401/09/07
بیشتر
ورق 10
آخرین بروزرسانی 1401/09/07
ورق 12
آخرین بروزرسانی 1401/09/07
بیشتر
ورق 12
آخرین بروزرسانی 1401/09/07
ورق 15
آخرین بروزرسانی 1401/09/07
بیشتر
ورق 15
آخرین بروزرسانی 1401/09/07
ورق 20
آخرین بروزرسانی 1401/09/07
بیشتر
ورق 20
آخرین بروزرسانی 1401/09/07
ورق 25
آخرین بروزرسانی 1401/09/07
بیشتر
ورق 25
آخرین بروزرسانی 1401/09/07
ورق 30
آخرین بروزرسانی 1401/09/07
بیشتر
ورق 30
آخرین بروزرسانی 1401/09/07
ورق 35
آخرین بروزرسانی 1401/09/06
بیشتر
ورق 35
آخرین بروزرسانی 1401/09/06
ورق 40
آخرین بروزرسانی 1401/09/06
بیشتر
ورق 40
آخرین بروزرسانی 1401/09/06
advertise advertise