درباره بنگاه

مقاطع فعال

0

دفتر :اصفهان،آتشگاه انبار :خمینی شهر،امیرکبیر حسابداری: 0939 441 2977

سایز: -
کارخانه: اکسین
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۷
محل بار: اهواز
نوع: ورق
دسته‌بندی: سیاه
قیمت 31,700
سایز: -
کارخانه: اکسین
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۷
محل بار: اهواز
نوع: ورق
دسته‌بندی: سیاه
قیمت 31,700
سایز: -
کارخانه: اکسین
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۷
محل بار: اهواز
نوع: ورق
دسته‌بندی: سیاه
قیمت 31,700
سایز: -
کارخانه: اکسین
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۷
محل بار: اهواز
نوع: ورق
دسته‌بندی: سیاه
قیمت 31,700
سایز: -
کارخانه: اکسین
تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۷
محل بار: اهواز
نوع: ورق
دسته‌بندی: سیاه
قیمت 29,500

نظرات مشتریان

آمار و گزارشات

20%+
544877 بازدید
5%-
544877 بازدید
40%+
544877 مورد
30%-
544877 مورد