درباره بنگاه

مقاطع فعال

تهران

سایز:
کارخانه: کاشان
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۶
محل بار: بنگاه تهران
نوع: ورق
دسته‌بندی: گالوانیزه
قیمت 51,480
سایز:
کارخانه: تاراز
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۵
محل بار: کارخانه
نوع: ورق
دسته‌بندی: گالوانیزه
قیمت 51,200
سایز:
کارخانه: تاراز
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۵
محل بار: کارخانه
نوع: ورق
دسته‌بندی: گالوانیزه
قیمت 50,900
سایز:
کارخانه: تاراز
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۵
محل بار: کارخانه
نوع: ورق
دسته‌بندی: گالوانیزه
قیمت 49,600
سایز:
کارخانه: تاراز
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۵
محل بار: کارخانه
نوع: ورق
دسته‌بندی: گالوانیزه
قیمت 49,000

نظرات مشتریان

آمار و گزارشات

20%+
544877 بازدید
5%-
544877 بازدید
40%+
544877 مورد
30%-
544877 مورد