سامانه آهن

سامانه آهن در سال ۱۳۹۳ کار خود را با فروش اینترنتی آهن آغاز کرد و برای اولین بار فروش اینترنتی آهن را با کمک درگاه امن بانک پاسارگاد انجام داد.