• تیرآهن
  • میلگرد
Item 1 of 6
کارخانه
سایز
محل بار
طول
ضخامت
نبشی
آخرین بروزرسانی 1401/12/21
بیشتر
نبشی
آخرین بروزرسانی 1401/12/21
نبشی 10*100
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
نبشی 10*100
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
نبشی 100*100
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
نبشی 100*100
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
نبشی 120*120
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
نبشی 120*120
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
نبشی 3*30
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
نبشی 3*30
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
نبشی 3*40
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
نبشی 3*40
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
نبشی 30*30
آخرین بروزرسانی 1401/12/23
بیشتر
نبشی 30*30
آخرین بروزرسانی 1401/12/23
نبشی 4*40
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
نبشی 4*40
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
نبشی 4*50
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
نبشی 4*50
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
نبشی 40*40
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
نبشی 40*40
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
نبشی 5*50
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
نبشی 5*50
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
نبشی 5*60
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
نبشی 5*60
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
نبشی 50*50
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
نبشی 50*50
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
نبشی 6*60
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
نبشی 6*60
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
نبشی 60*60
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
نبشی 60*60
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
نبشی 7*70
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
نبشی 7*70
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
نبشی 70*70
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
نبشی 70*70
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
نبشی 8*80
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
نبشی 8*80
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
نبشی 80*80
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
نبشی 80*80
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
نبشی نبشی10*100*100 شکفته
آخرین بروزرسانی 1401/12/15
بیشتر
نبشی نبشی10*100*100 شکفته
آخرین بروزرسانی 1401/12/15
نبشی نبشی3*40*40 شکفته
آخرین بروزرسانی 1401/12/15
بیشتر
نبشی نبشی3*40*40 شکفته
آخرین بروزرسانی 1401/12/15
نبشی نبشی4*40*40 شکفته
آخرین بروزرسانی 1401/12/15
بیشتر
نبشی نبشی4*40*40 شکفته
آخرین بروزرسانی 1401/12/15
نبشی نبشی4*50*50 شکفته
آخرین بروزرسانی 1401/12/15
بیشتر
نبشی نبشی4*50*50 شکفته
آخرین بروزرسانی 1401/12/15
نبشی نبشی5*50*50 شکفته
آخرین بروزرسانی 1401/12/15
بیشتر
نبشی نبشی5*50*50 شکفته
آخرین بروزرسانی 1401/12/15
نبشی نبشی5*60*60 شکفته
آخرین بروزرسانی 1401/12/15
بیشتر
نبشی نبشی5*60*60 شکفته
آخرین بروزرسانی 1401/12/15
نبشی نبشی6*60*60 شکفته
آخرین بروزرسانی 1401/12/15
بیشتر
نبشی نبشی6*60*60 شکفته
آخرین بروزرسانی 1401/12/15
نبشی نبشی7*80*80 شکفته
آخرین بروزرسانی 1401/12/15
بیشتر
نبشی نبشی7*80*80 شکفته
آخرین بروزرسانی 1401/12/15
نبشی نبشی8*80*80 شکفته
آخرین بروزرسانی 1401/12/15
بیشتر
نبشی نبشی8*80*80 شکفته
آخرین بروزرسانی 1401/12/15
advertise advertise