• تیرآهن
  • میلگرد
Item 1 of 6
  • آجدار
  • ساده
Item 1 of 2
کارخانه
سایز
رنگ
حالت
استاندارد
میلگرد -
آخرین بروزرسانی 1401/08/09
بیشتر
میلگرد -
آخرین بروزرسانی 1401/08/09
میلگرد 8
آخرین بروزرسانی امروز
بیشتر
میلگرد 8
آخرین بروزرسانی امروز
میلگرد 10
آخرین بروزرسانی امروز
بیشتر
میلگرد 10
آخرین بروزرسانی امروز
میلگرد 12
آخرین بروزرسانی امروز
بیشتر
میلگرد 12
آخرین بروزرسانی امروز
میلگرد 14
آخرین بروزرسانی امروز
بیشتر
میلگرد 14
آخرین بروزرسانی امروز
میلگرد 16
آخرین بروزرسانی امروز
بیشتر
میلگرد 16
آخرین بروزرسانی امروز
میلگرد 18
آخرین بروزرسانی امروز
بیشتر
میلگرد 18
آخرین بروزرسانی امروز
میلگرد 20
آخرین بروزرسانی امروز
بیشتر
میلگرد 20
آخرین بروزرسانی امروز
میلگرد 22
آخرین بروزرسانی امروز
بیشتر
میلگرد 22
آخرین بروزرسانی امروز
میلگرد 25
آخرین بروزرسانی امروز
بیشتر
میلگرد 25
آخرین بروزرسانی امروز
میلگرد 28
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
بیشتر
میلگرد 28
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
میلگرد 32
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
بیشتر
میلگرد 32
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
advertise advertise