• تیرآهن
  • میلگرد
Item 1 of 6
  • آجدار
  • ساده
Item 1 of 2
کارخانه
سایز
رنگ
محل بار
حالت
استاندارد
میلگرد 8
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
میلگرد 8
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
میلگرد 10
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
میلگرد 10
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
میلگرد 12
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
میلگرد 12
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
میلگرد 14
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
میلگرد 14
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
میلگرد 16
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
میلگرد 16
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
میلگرد 18
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
میلگرد 18
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
میلگرد 20
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
میلگرد 20
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
میلگرد 22
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
میلگرد 22
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
میلگرد 25
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
میلگرد 25
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
میلگرد 28
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
میلگرد 28
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
میلگرد 30
آخرین بروزرسانی 1401/12/23
بیشتر
میلگرد 30
آخرین بروزرسانی 1401/12/23
میلگرد 32
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
میلگرد 32
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
advertise advertise