• تیرآهن
  • میلگرد
Item 1 of 6
  • معمولی
  • هاش
Item 1 of 2
کارخانه
سایز
محل بار
استاندارد
نسبت وزن
تیرآهن 8
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
تیرآهن 8
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
تیرآهن 10
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
تیرآهن 10
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
تیرآهن 12
آخرین بروزرسانی 1401/12/23
بیشتر
تیرآهن 12
آخرین بروزرسانی 1401/12/23
تیرآهن 14
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
تیرآهن 14
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
تیرآهن 16
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
تیرآهن 16
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
تیرآهن 18
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
تیرآهن 18
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
تیرآهن 20
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
تیرآهن 20
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
تیرآهن 22
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
تیرآهن 22
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
تیرآهن 24
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
تیرآهن 24
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
تیرآهن 27
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
تیرآهن 27
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
تیرآهن 30
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
تیرآهن 30
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
تیرآهن 33
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
تیرآهن 33
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
تیرآهن 35
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
تیرآهن 35
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
تیرآهن 36
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
تیرآهن 36
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
تیرآهن 40
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
تیرآهن 40
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
تیرآهن 45
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
تیرآهن 45
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
تیرآهن 50
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
تیرآهن 50
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
تیرآهن 55
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
تیرآهن 55
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
تیرآهن 60
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
بیشتر
تیرآهن 60
آخرین بروزرسانی 1401/12/22
تیرآهن تیرآهن14
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
تیرآهن تیرآهن14
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
تیرآهن تیرآهن16
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
تیرآهن تیرآهن16
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
تیرآهن تیرآهن18
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
تیرآهن تیرآهن18
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
تیرآهن تیرآهن20
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
تیرآهن تیرآهن20
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
تیرآهن تیرآهن24
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
تیرآهن تیرآهن24
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
تیرآهن تیرآهن27
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
تیرآهن تیرآهن27
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
تیرآهن تیرآهن30
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
بیشتر
تیرآهن تیرآهن30
آخرین بروزرسانی 1401/12/24
advertise advertise